Kapcsolat

Boldog és Társai Kft.
4271 Mikepércs, Kossuth u. 10.

Telefon: 52 / 569-047, 30 / 9689-713

Fax: 52 / 569-048

E-mal: boldogestarsai@gmail.com

Honlap: www.boldogestarsai.hu